Om Thomas Thorild

Thomas Thorild (1759-1808) är en av den svenska litteraturens och vitterhetens mest egensinniga och mångsidiga genier. Filosof, diktare, kritiker, samhällstänkare, visionär och utopist. Inget ämne och inget område i 1700-talets idé- och samhällsdebatt var honom främmande.
Thorilds sociala idéer är länge färgade av och lojala med den franska revolutionens frihetsbudskap och jakobinernas politik. Statsmakten skulle läggas i de intellektuellas händer och riksdagen ersättas av ett elitvälde för ”upplysning och förbättring” skrev han 1790 – med stora förhoppningar för egen del!
Den liberala tryckfrihetsförordning som var Reuterholms verk strax efter mordet på Gustav III 1792 stödde han entusiastiskt och blev en av den nya antifeodala frihetsideologins banérförare. Så ivrig och radikal att han häktades och 1793 dömdes till fyra års landsflykt, misstänkt för att vara inblandad i planer på en statskupp. Men när revolutionen i Frankrike började äta sina egna barn kom Thorild att ändra ståndpunkt. Han tog starkt avstånd från Robespierre och våldsväldet och kom i stället att betona samhälleligt ansvar och allmänt förnuft.
”Att Förklara hela Naturen och Reformera hela Världen” deklarerade han som sin uppgift. Med mindre gick det inte an! Det bättre vetande som han såg sig som representant för gällde hela tillvaron. Samhället kom han att betrakta som del av naturens gudomliga harmoni. Med sina ”passioner” ingick människan i den stora totaliteten och det var hennes uppgift att nå harmoni med denna helhet. Inte underligt då kanske att han – som själv stammade från jordbruksbygd – skrev en av sina dikter som ett ”Ode till Cultivateuren” (jordbrukaren).
Den tidiga romantiken har i vårt land inte haft en mer lidelsefull uttolkare och systemteoretiker. Frihet, förnuft och känsla var hans ledstjärnor och fick honom att gå till storms mot regeltvång i dikten, kritisera kyrklig fanatism och officiell religion. Hans devis ”Tänka fritt är stort och tänka rätt är större” skall inte tolkas som en uppmaning till politisk korrekthet. Tvärtom är Thorilds rätte tänkare den som förmår förena frihetsideal med det vägledande förnuftet och se bortom vanetänkandet. Drömmen om den stora harmonin ger han uttryck för i ett dåtida Europa sönderslitet av disharmoni.

I dag är det bångstyriga snillet Thomas Thorild i stort sett frånvarande i vårt samhälles kollektiva minne. Ändå hör han med sin optimism och sin mångsidighet på vitt skilda samhällsområden till dem som vi med stolthet borde minnas och hedra. Född i Svarteborg vidgade han med studier och resor sina vyer och blev en dåtida europeisk intellektuell.
Det nybildade Thomas Thorild Sällskapet vill erinra om hans gärning och rädda hans namn  från glömskan.

Av: Tomas Forser


Mer om Thomas Thorild:
Projekt Runeberg
Thorild feministen
Thomas Thorild ville förklara hela naturen
Bondsonen som ville förklara hela naturen